Privacyverklaring 2018-06-04T20:10:30+00:00

Privacyverklaring Maas & Nienhuis B.V.

Versie mei 2018

Maas & Nienhuis civiel adviesbureau b.v. gevestigd en kantoorhoudende te Hendrik-Ido-Ambacht aan de Grotenoord 5, hierna te noemen “Maas & Nienhuis” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar opdrachtgevers en samenwerkingspartners. Maas & Nienhuis verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Maas & Nienhuis u over de manier waarop uw persoonsgegevens verwerkt.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

In onderstaande tabel is overzichtelijk weergegeven welke persoonsgegevens wij met welk doel vastleggen en hoe we de privacy ervan waarborgen.

Doel Welke gegevens Waar vastgeled Waarborgen door
Projectadministratie Personalia klanten en/of contactpersonen en overige persoonlijke informatie m.b.t. de projecten Digitale archief Verwerkingsovereenkomst met ICT beheerder
Kwaliteit Personalia gebruikers online-KAM handboek Online platform kwaliteitssysteem Verwerkingsovereenkomst met beheerder platform
Boekhouding Persoonsgegevens bedrijfsmatig en salarisadministratie Digitale boekhouding en salarisadministratie bij boekhoudkantoor Verwerkingsovereenkomst met boekhoudkantoor
Mailverkeer Diverse inhoudelijke gegevens in mail en personalia in digitale handtekeningen Inkomende mail: digitale archief, Uitgaande mail: Verwijzing naar privacy verklaring In digitale handtekening verwijzen naar privacy verklaring en verwerkingsovereenkomst met ICT beheerder
Bedrijfsvoering Contracten personeel leveranciers, onderaannemers en derden Digitale archief Verwerkingsovereenkomst met ICT beheerder

Artikel 2 Doorgifte aan derden

Maas & Nienhuis geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
a) De doorgifte geschiedt aan een door Maas & Nienhuis voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke Maas & Nienhuis een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
b) Maas & Nienhuis op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

Maas & Nienhuis maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Maas & Nienhuis ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@maasennienhuis.nl..

Artikel 5 Cookies

We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze website. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “ help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

Maas & Nienhuis heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die verwerkt worden ten behoeve van de bedrijfsvoering van Maas & Nienhuis. Maas & Nienhuis accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of Maas & Nienhuis wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke: Directie
E-mail: info@maasennienhuis.nl
Telefoonnummer: 078-6916131

Artikel 8 Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.